ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ >> การรับสมัครรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ

วันที่ 25 พ.ย. 2558
 
 
 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการ และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการเชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้ จนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๒๐๙ ท่าน

          การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  

ให้กระทำโดย

๑ หน่วยราชการระดับกระทรวง  กรม  หรือเทียบเท่า  และรัฐวิสาหกิจ

๒ สถาบันการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา หรือ ระดับคณะ หรือเทียบเท่า

๓ นิติบุคคลภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพ หรือวิชาการ         

๔ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ

๕ ผู้ที่เคยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
 
        รางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ในแต่ละสาขาวิชาการจะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
 
 
 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์