ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้นำมาจัดเเสดงนิทรรศการ

ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

*************

นิทรรศการภาครัฐเเละเอกชนเเละสถาบันการศึกษา

    * สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร 

    * สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน     

    * สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม   

    * สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข  

    * สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      

    * สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย  

    * สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย   

   * นิทรรศการพื้นที่ขนาด 6 x 6 ตารางเมตร    

   

นิทรรศการโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่  (CLICK !)

     ตัวอย่างพื้นที่  2*3

    

 

แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ download

กรุณาส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ทาง e - mail :

inventorday.rekm@nrct.go.th

 

 

 

Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์