ประกาศรายชื่อผลงาน
ครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำมาจัดเเสดงนิทรรศการ
ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
 
*******************
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ Download แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมประกวด
โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมจัดเเสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
เเล้วส่งมายัง วช. ทาง E-mail: Younginventor.rekm@nrct.go.th หรือ
Fax : 02 579 2288 ภายในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 561 2445 ต่อ 508 (วันเเละเวลาราชการ)
 
**หมายเหตุ  วช. จะนำส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดทางอีเมล์

                       ของอาจารย์ที่ปรึกษา (เพื่อความสะดวกเเละรวดเร็วเพื่อให้ท่าน

                       สามารถนำไปดำเนินการต่อไป) เเละจะนำส่งหนังสือฉบับจริงไปยัง

                       ผู้อำนวยการของท่านในลำดับถัดไป

                       ทั้งนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้รับอีเมล์ตอบรับยืนยันเเล้วจะทำการตอบกลับ

                       ไปยังอีเมล์ของท่าน เนื่องจากมีอีเมล์ตอบรับเข้าร่วม

                       เป็นจำนวนมากจึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า

                       จึงขออภัยในความไม่สะดวก เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินงานอย่างเต็มที่

 ระดับมัธยมศึกษา
 
ระดับอุดมศึกษา
 
 
ระดับอาชีวศึกษา

>> แบบตอบรับยืนยันการนำผลงานเข้าร่วมประกวด (อาชีวศึกษา)

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วช. จึงขอเชิญนำผลงาน ดังรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ในวันและสถานที่ข้างต้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ชมการสาธิต พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลต่อไป

โดยมีกำหนดการพอสังเขป ดังนี้

วัน

เวลา

กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 2– วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

13.00 น. เป็นต้นไป

09.30 – 17.30 น.

09.30 – 15.00 น.15.00 น.

17.30 น.

ลงทะเบียน และติดตั้งผลงาน

นักประดิษฐ์ประจำคูหานิทรรศการ

นักประดิษฐ์ประจำคูหานิทรรศการพิธีมอบรางวัล และพิธีปิดงาน

รื้อถอนผลงาน

ทั้งนี้ วช. ขอความร่วมมือนักวิจัยจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน โดยมีขนาด A0 (90x 120 ซม. แนวตั้ง) ซึ่ง วช. ได้จัดเตรียมบอร์ด ขนาดความกว้าง 1 เมตร สูง 2.4 เมตร พร้อมโต๊ะสำหรับวางผลงาน (ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 0.8 เมตร ยาว 0.5 เมตร) เก้าอี้ 2 ตัว และจุดไฟ 1 จุด/ผลงาน ไว้เพื่อการนี้
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์