การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์

(co-funding) ประจำปี 2561

-----------------------------------

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปขยายผลหรือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (co-funding) ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการนำสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม/ชุมชน หรือเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสาธารณะได้ตรงจุด

 

******************************************************************************************************************

 

 

 การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

 ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (co-funding) ประจำปี 2561

 

 

 

Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์