หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันการศึกษา
ที่สนใจเข้าร่วมจัดเเสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์
ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
 
      >> แบบฟอร์มนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
             Click !       Click !
 
นักประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
ที่สนใจเข้าร่วมจัดเเสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
     - แบบฟอร์มนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์   CLICK!
     - แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลโปสเตอร์          CLICK!
 
หมดเขตการส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2561
 
 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์