Seoul International Invention Fair

(SIIF 2018)

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561

 
(แหล่งที่มา : http://www.siif.org/)
 

Why you should participate

- It’s a great opportunity to have your ideas and inventions promoted at the global level

- In SIIF 2017, 633 inventions from 30 countries were on display to approximately 40,000 spectators
 

Organizer of SIIF

SIIF 2018 is organized by the Korea Invention Promotion Association (KIPA), a statutory company established under the provision of the Invention Promotion Act. It is the only organization in Korea that has promoted inventive activities since 1973.
 
 
Awards
- Grand Prizes
- Gold, Silver & Bronze Awards
- Special Awards (WIPO awards, IFIA awards, and many others)
 
 
 

แบบฟอร์มผู้จัดงาน (Entry Form)

 

แบบฟอร์มของ วช. (แบบฟอร์มภาษาไทย และแบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง)                   

  

 

            **หมายเหตุ  ขอความกรุณาหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแจ้งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วม  ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561  (ต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด)

                    และนักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานทั้งของทางผู้จัดงานและของ วช. ในรูปแบบของไฟล์ Word. และเอกสารต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่และ e-mail ด้านล่าง ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

            
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 507 - 509  โทรสาร 02-579-2288

                    

E-mail : thinventor.rekm@nrct.go.th 

 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์