รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 
          ลักษณะของผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัล เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในทุกสาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย เป็นผลงาน  ที่มีคุณค่าทางวิชาการ เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์หรือประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ
 
         รางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้นจะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นในทุกสาขาวิชาการ รวมจำนวน ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งในแต่ละด้านแบ่งออกเป็น
 

  รางวัลระดับดีเด่น                     ๑ รางวัลๆ ละ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท

           รางวัลระดับดีมาก                    ๑ รางวัลๆ ละ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท

           รางวัลระดับดี                        ๑ รางวัลๆ ละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท

           รางวัลประกาศเกียรติคุณ            ๒ รางวัลๆ ละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
 
อนึ่ง ในกรณีไม่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดีมาก หรือรางวัลระดับดี ในด้านใด และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย ให้นำเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายไปเพิ่มจำนวนรางวัลในระดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัลในด้านนั้นๆ หรือต่างด้านกันได้ และหากมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพ และควรสนับสนุนให้ได้รับรางวัลมากกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้สำนักงานฯ นำเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่ทั้งนี้เงินรางวัลที่จ่ายรวมกันในทุกด้านต้องไม่เกิน ๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น มากกว่า ๑ รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น จำนวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดีมาก และในกรณีที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นสมควรได้รับรางวัลระดับดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับดีมากและระดับดีมารวมกันและแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีมาก จำนวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลระดับดี และในกรณีที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นสมควรได้รับรางวัลระดับดี มากกว่า ๑ รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับดีและรางวัลประกาศเกียรติคุณ  มารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดี จำนวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ
 
 
 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์