รางวัลวิทยานิพนธ์ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 
          ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยเป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ซึ่งตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและได้รับการอนุมัติจากสถาบันการศึกษาแล้วย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมยิ่งมีความชัดเจน และต้องมีศักยภาพสูงต่อการนำไปใช้ในอนาคต เป็นผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์และได้รับการเผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่แน่นอนในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ จนถึงปัจจุบันมีวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ รวมทั้งสิ้น ๔๖๖ เรื่อง
 
          รางวัล วิทยานิพนธ์จะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยในประกาศนียบัตรเกียรติคุณให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาให้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ และมอบโล่แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพื่อประกาศเกียรติคุณด้วย โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการ ดังนี้
 
                      รางวัลระดับดีเด่น        ๑ รางวัลๆ ละ    ๑๐๐,๐๐๐   บาท  

           รางวัลระดับดีมาก        ๑ รางวัลๆ ละ      ๗๐,๐๐๐  บาท  

           รางวัลระดับดี              ๒ รางวัลๆ ละ      ๕๐,๐๐๐   บาท
 
อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีวิทยานิพนธ์สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดีมาก และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย แต่มีวิทยานิพนธ์ในลำดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล ให้นำเงินรางวัลไปเพิ่มจำนวนรางวัลในระดับรองลงมาในสาขานั้นๆ ได้ แต่ในกรณีที่มีวิทยานิพนธ์สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น มากกว่า ๑ รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นจำนวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดีมาก และในกรณีที่มีวิทยานิพนธ์สมควรได้รับรางวัล ระดับดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นำเงินรางวัล ในระดับดีมากและระดับดีมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีมาก จำนวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลระดับดี 
 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์