โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
 
# แบบฟอร์มการเสนอผลงาน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา เเละอุดมศึกษา)
          
 
# แบบฟอร์มการเสนอผลงาน (เฉพาะระดับอาชีวศึกษา)
 
   - -     --
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

>>ระดับมัธยมศึกษา ต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย

>>ระดับอาชีวศึกษาต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ปี 2561

>>ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
จัดพิมพ์แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ ให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสม
จัดทำเอกสารจำนวน 15 ชุด (โดยให้ระบุที่เอกสารต้นฉบับ/สำเนา)
พร้อมแนบซีดีไฟล์ข้อมูล
- แบบฟอร์มการสมัคร บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF 
- รูปภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG (3-5 ภาพ)
 
จัดส่งเอกสารไปที่ :
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์