รางวัลผลงานวิจัย ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่ได้ทำการวิจัย   อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 
          ลักษณะของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล ต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่จะได้ทำการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด โดยจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาและวิจัยเพิ่มเติม จากเดิมเท่านั้น เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ทำในประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ทำในต่างประเทศผลงานวิจัยนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วยก็ได้ แต่ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้วิจัยหลัก เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสม มีความชัดเจน และเป็นผลงานวิจัยที่สำเร็จสมบูรณ์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ วช.โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ และเป็นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง จนถึงปัจจุบันมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานวิจัย รวมทั้งสิ้น ๔๒๐ ผลงาน
 

          รางวัล ผลงานวิจัยจะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ในแต่ละสาขาวิชาการ ดังนี้

                   รางวัลระดับดีเด่น         ๑ รางวัลๆ ละ    ๓๐๐,๐๐๐  บาท  

                   รางวัลระดับดีมาก         ๑ รางวัลๆ ละ    ๒๐๐,๐๐๐  บาท  

                   รางวัลระดับดี            ๒ รางวัลๆ ละ    ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
        
 อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผลงานวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลระดับดีมาก และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายแต่มีผลงานวิจัยในลำดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล ให้นำเงินรางวัลไปเพิ่มจำนวนรางวัลในระดับรองลงมาในสาขานั้นๆ ได้ แต่ในกรณีที่มีผลงานวิจัยสมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น มากกว่า ๑ รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่นจำนวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดีมาก และในกรณีที่มีผลงานวิจัยสมควรได้รับรางวัลระดับดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นำเงินรางวัลในระดับดีมากและระดับดีมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีมาก จำนวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดี
 
   ดาวน์โหลดเอกสารการเสนอขอรับรางวัลได้ที่นี่           
    
 
 
  ประกาศรางวัลสภาวิจัยเเห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย  
 

         // -- รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559

        // -- รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560

 
Copyright © 2015 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์